Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Hữu Tiến

Khảo nghiệm một số giống lúa nhập nội trên đất thịt nhẹ ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế năm 2008 - 2009 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Lê Hữu Tiến - Huế 2009 - 99tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Ngưởi HDKH: Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009.

Tài liệu tham khảo( Tr.100 - 104)

Đánh giá khả năng cho năng suất cao, chất lượng; khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi; có thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương của tập đoàn giống lúa nhập nội nhằm tuyển chọn để đưa vào sản xuất.


Giống lúa--Khảo nghiệm--Thừa Thiên Huế (Việt Nam)--Quảng Trị (Việt Nam)--Luận văn

Giống lúa Khảo nghiệm Trồng trọt Đất thịt nhẹ


Luận văn

NH.TT / 2009/L

Powered by Koha