Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Viết Tình

Quản lý đất lâm nghiệp Dương Viết Tình - Hà Nội Nhà xuất bản Nông nghiệp 2010 - 172tr. 21cm.

Bìa sau có ghi: Sách được Nhà nước đặt hàng Tài liệu tham khảo, tr.168 - 169

Nội dung của cuốn sách này nói lên thực trạng quản lý đất lâm nghiệp ở Việt Nam. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp cấp xã có sự tham gia của cộng đồng ở miền Trung Việt Nam. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau khi được giao ở miền Trung Việt Nam


Đất lâm nghiệp--Quản lý

Lâm nghiệp

634.92 / Q

Powered by Koha