Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lều, Thọ Trình

Bài tập cơ học kết cấu Tập 2 Hệ siêu tĩnh Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên - Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1996 - 172tr. Hình vẽ 27cm.

Tài liệu tham khảo tr.170

Một số đề bài, lời giải, đáp số các bài tập tính các hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực: tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị, tính kết cấu theo phương pháp hỗn hợp, tính hệ siêu tĩnh khong gian, tính kết cấu theo trạng thái thời gian, theo phương pháp mômen, phương pháp gần đúng, phương pháp tải trọng đàn hồi, phương pháp động học


Cơ học kết cấu--Bài tập
Hệ siêu tĩnh

Hệ siêu tĩnh Cơ học kết cấu Cơ khí công nghệ Cơ học

605.2 / B

605.2

Powered by Koha