Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Quang Linh

Giáo trình hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản Nguyến Quang Linh - T.P. Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Nông nghiệp 2011 - 118tr. Minh họa: Có mô hình và một số ảnh đen trắng 27cm.

Nội dung của cuốn sách này bao gồm: Hệ thống nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản bền vững. Nghiên cứu hệ thống và các đặc điểm xác định hệ thống, hệ thống sản xuất tổng hợp- sinh thái - vườn - ao - chuồng (VAC). Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân (PRA), quản lý vùng nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đồng, quản lý tài chính của nông hộ và tín dụng cho nuôi trồng thủy sản

64.8000đ


Nuôi trồng thủy sản--Hệ thống--Quản lý--Giáo trình

Giáo trình nuôi trồng thủy sản Hệ thống nuôi trồng thủy sản Quản lý nuôi trồng thủy sản

639.306 8 / H

Powered by Koha