Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Phước

Ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh đến chỉ tiêu sinh lý và sức sản xuất của lợn nuôi thịt ở miền Trung Luận án tiến sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi động vật.Mã số: 62.62.40.01 Lê Văn Phước - Huế 2006 - 140 tr. 30 cm.

Người HDKH: Nguyễn Kim Đường, Lê Đức Ngoan.

Luận án tiến sĩ - - Đại học Huế, 2006.

Đánh giá ảnh hưởng của môi trường nhiệt đới ẩm đến một số chỉ tiêu sinh lý của 2 nhóm lợn nuôi thịt. Tìm hiểu tương tác giữa mùa vụ, mật độ năng lượng khẩu phần đến sức sản xuất của lợn nhằm đưa ra chế độ nuôi dưỡng phù hợp theo mùa khác nhau trong năm.


Lợn thịt--Chỉ tiêu sinh lý--Nghiên cứu khía cạnh ngoại cảnh--Miền trung (Việt Nam)--Luận án
Lợn thịt--Sức sản xuất--Nghiên cứu khía cạnh ngoại cảnh--Miền trung (Việt Nam)--Luận án

Chăn nuôi Lợn Lợn thịt Chỉ tiêu sinh lý Sức sản xuất

636.4 / L

Powered by Koha