Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Phước Trang

Ảnh hưởngcủa liều lượng N, P, K đến tình hình phát sinh gây hại của một số đối tượng sâu bệnh hại chính đối với giống lúa HT1 trong vụ hè thu năm 2008 và vụ đông xuân 2008 - 2009 tại huyện Hải Lăng, tình Quảng trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01 Bùi Phước Trang - Huế 2009 - 105tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30 cm.

Người HDKH: Trần Văn Minh

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009

Tìm hiểu ảnh hưởng liều lượng N, P, K đến sự phát sinh gây hại của một số đối tượng sau bệnh hại chính và xác định được liều lượng phân bón, thời gian bón và phương pháp bón thích hợp nhằm hạn chế sự gây hại của sâu bệnh nhưng vẫn cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao đối với giống lùa HT1 trong điều kiện vụ hè thu và đông xuân ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.


Lúa--Nghiên cứu--Quảng Trị--Luận văn

Quảng trị Giống lúa HT1 N, P, K sâu bệnh

NH.TT / 2009/B

Powered by Koha