Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hưng

Nghiên cứu tình hình bệnh dịch tả và thử nghiệm một số biện pháp phòng chống nhằm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành thú y: 60.62.50 Nguyễn Văn Hưng - Huế 2005 - 85 tr.,pl. Minh họa ảnh màu 30 cm.

Người HDKH: Đinh Thị Bích Lân

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2005.

Tài liệu tham khảo nằm sau chính văn.

Xác định đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch tả lợn tại 9 huyện và thành phố Huế trong 3 năm 2002-2004.Xác định tỷ lệ mang trùng vi rút dịch tả lợn trên đàn giống lớn trong tỉnh. Khảo sát sự biến thiên của hàm lượng kháng thể thụ động của lợn con và mối tương quan với hàm lượng kháng thể sữa đầu của lợn mẹ. Ứng dụng mộ số biện pháp phòng chống ở các xã xây dựng cơ sở An toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Lợn--Nguyên nhân và điều trị--Bệnh dịch tả--Luận văn

Bệnh dịch tả Chăn nuôi Lợn Thú y Lợn con

CNTY.TY / 2005/N

Powered by Koha