Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Cao, Ngọc Thành

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên sau khai thác tại vùng đệm vườn Quốc gia Bạch Mã - Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Cao Ngọc Thành - Huế 2008 - 81tr.,pl. 30 cm.

Người HDKH: Đặng Thái Dương.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008.

Kết quả nghiên cứu làm sơ sở cho các chủ rừng áp dụng các biện pháp kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên sau khai thác vào các diện tích rừng học đang quản lý nhằm kinh doanh rừng có hiệu quả và sử dụng tài nguyên lâu bền.


Tái sinh rừng--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Tái sinh rừng tự nhiên Lâm học Vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch mã

LN.LH / 2008/C

Powered by Koha