Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Thị Như Trang

Xây dựng giải pháp kĩ thuật lâm sinh tái phục hồi rừng nghèo kiệt tại khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Hồ Thị Như Trang. - Huế 2008 - 108tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30 cm.

Người HDKH: Hồ Đắc Thái Hoàng.

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008.

Tìm kiếm giải pháp ứng dụng các kĩ thuật lâm sinh thích hợp trên cơ sở các dạng lập đại tương thích tại các điều kiện lập địa cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tái phục hồi rừng lâu dài ổn định. Lý luận quy trình ứng dụng cho các giải pháp kỹ thuật lâm sinh trên các dạng lập địa cụ thể tại khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.


Tái phục hồi rừng--Nghiên cứu--Quảng Trị--Luận văn

Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông Lâm học Tái phục hồi rừng nghèo kiệt Kĩ thuật lâm sinh

LN.LH / 2008/H

Powered by Koha