Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Văn Tri

Nghiên cứu sinh trưởng làm cơ sở dự đoán sản lượng keo lai (A.Auriculiformis x A.Mangium) trên một số tiểu vùng sinh thái khác nhau tại Thừa Thiên Huế, phục vụ công tác kinh doanh rừng. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm nghiệp: 60.62.60. Bùi Văn Tri. - Huế 2010 - 97tr.,pl.[18 tờ]. Minh họa (Bản đồ màu) 30 cm.

Người HDKH: Hoàng Văn Dưỡng.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010.

Cung cấp các thông tin, các dẫn kiệu khoa học và đề xuất các biện pháp kỹ thuật tác động hiệu quả, có cơ sở khoa học, phục vụ công tác điều tra và kinh doanh rừng. Xây dựng các mô hình sinh trưởng cho đối tượng rừng trồng Keo lai dòng BV16 trong khu vực làm công cụ dự đoán, phục vụ điều tra và đánh giá trữ lượng. Cụ thể hóa vẫn đến nghiên cứu cho Keo lai dòng BV16 ở khu vực miền Trung Trung Bộ nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.


Kinh doanh rừng--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Lâm học Tiểu vùng sinh thái Rừng Keo lai Kinh doanh rừng

LN.LH / 2010/B

Powered by Koha