Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Mạnh

Đánh giá quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Lê Văn Mạnh - Huế 2010 - 90,[25 tờ Minh họa 30 cm.

Người HDKH: Trần, Thi Thu Hà Có 14 tờ phụ lục khổ giấy A3

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010.

Tài liệu tham khảo sau chính văn

Nghiên cứu chủ trương, chính sách về chuyển dịch đất nông nghiệp của thành phố Hà Tĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Xác định các tác động cơ bản, thông qua đó để biết được các tác động tích cực, tác động tiêu cực, hiệu quả thực sự của việc chuyển đổi. Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp về các mặt: kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Khuyến nghị một số giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển đổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.


Đất nông nghiệp--Chuyển đổi phi nông nghiệp--Đánh giá--Thành phố Hà Tĩnh--2000-2010--Luận văn

Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Quản lý đất đai

TNĐ.QLĐ / 2010/L

Powered by Koha