Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Hồng Thái

Tìm hiểu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược quản lý cháy rừng định hướng đến năm 2015 tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Phạm Hồng Thái - Huế 2008 - 88tr.,pl [18 tờ] 30cm.

Người HDKH: Dương Viêt Tình

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2008.

Tài liệu tham khảo (Tr.89 - 91)

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược quản lý cháy rừng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái tai tỉnh Quảng Bình.


Quản lý cháy rừng--Tìm hiểu--Nghiên cứu--Quảng Bình--Luận văn

Lâm học Quản lý cháy rừng Giải pháp

LN.LH / 2008/P

Powered by Koha