Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Thủy Vân

Nghiên cứu hiện trạng làm cơ sở đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông lâm Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Trương Thủy Vân. - Huế 2010 - 88tr.,[17 tờ]. Minh họa (ảnh màu) 30 cm.

Người HDKH: Đặng Thái Dương.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2010.

Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch pháp triển tài nguyên theo hướng sử dụng bền vững. Đề ra hướng quy hoạch phát triển Trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân theo hướngphục vụ công tác nghiên cứu, thực hành thí nghiệm, phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường cho khu vực.


Phát triển trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Lâm học Đề xuất giải pháp quy hoạch Trường Đại học Nông lâm Huế Trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân

LN.LH / 2010/T

Powered by Koha