Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hiên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng phát triển loài nhím (Hystrix brachyura Linnaeus) trong điều kiện nuôi nhốt phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình vag bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc si khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Nguyễn Văn Hiên Nguyễn Văn Hiên - Huế 2009 - 79tr.,pl. 30cm.

Người HDKH: Trần Mạnh Đạt

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - -Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009.

Tài liệu tham khảo (Cuối chính văn).

Xác định một số đặc điểm sinh học, sinh thái học cũng như hiện trạng gây nuôi nhốt Nhím tại khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường mang lại từ gây nuôi nhốt Nhím. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển, nhân rộng mô hình gây nuôi nhốt Nhím và bảo tồn đa dạng sinh học.


Nhím--Xác định--Quảng Trị--Luận văn

Nhím Lâm học Điều kiện nuôi nhốt Đặc điểm sinh học

LN.LH / 2009/N

Powered by Koha