Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Hiệp

Đánh giá đất phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững xã Thủy Bẳng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất: 60.62.15 Lê Văn Hiệp - Huế 2007 - 125tr.,pl. Minh họa (ảnh màu). 30cm.

Người HDKH: Lê Thanh Bồn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007.

Tải liệu tham khảo (Cuối chính văn).

Phát hiện sự phân hóa lãnh thổ dưới tác động của các nhân tố sinh thái, điều kiện kinh tế xã hội và đánh giá tiềm năng đất đai để xác lập cơ sở khoa học phục vụ cho việc đề xuất, sử dụng hợp lý đất đai vào sản xuất nông lâm nghiệp.


Đất sản xuất--Đánh giá--Thưà Thiên Huế--Luận văn

Đất sản xuất Khoa học đất Phân hóa lãnh thổ

TNĐ.KHĐ / 2007/L

Powered by Koha