Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thanh

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của lợn lai thương ohaamr 3 máu Duroc x C22 và Duroc x CA Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.40 Nguyễn Thị Thanh - Huế 2011 - 84 [3] tờ Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Lê Đình Phùng.

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011

Đánh gá khả năng sinh trưởng, hiệu quả chuyển hóa thức ăn của lợn lai thương phẩm 3 dòng máu Duroc x CA và Duroc x C22. Đánh giá năng suất, phẩm chất thịt của lợn lai thương phẩm 3 máu Duroc x CA và Duroc x C22.


Lợn lai thương phẩm--Nghiên cứu, đánh giá--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Chăn nuôi Lợn lai thương phẩm Duroc x CA Duroc x C22

CNTY.CN / 2011/N

Powered by Koha