Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Quỳnh Lưu

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone 1931) giai đoạn Postlarvae10 - Juvenile2-3cm tại Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. Nguyễn Quỳnh Lưu - Huế 2011 - 67tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Tôn Thất Chất

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo (Tr.53 - 58)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giai đoạn Post10 đến Juvenile2-3cm.


Tôm thẻ chân trắng--Nghiên cứu--Quảng Bình--11/2010 - 5/2011--Luận văn

Nuôi trồng thủy sản Tôm thẻ chân trắng Mật độ, độ mặn

TS.NTTS / 2011/N

Powered by Koha