Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thanh Thúy

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân hỗn hợp đến cây dưa hấu lấy hạt trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Thị Thanh Thúy - Huế 2011 - 107tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Hoàng Thị Thái Hòa

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo (Tr.71 - 74)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân hỗn hợp NPK 16 - 16 - 8 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa hấu lấy hạt và một số chỉ tiêu phẩm chất hạt dưa. Đánh giá hiệu quả kinh tế trên các công thức mật độ trồng và liều lượng phân bón cho cây dưa hấu lấy hạt. Đề xuất mật độ và liều lượng phân bón hợp lý cho cây dưa hấu lấy hạt trên đất cát biển nhằm đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao, cải thiện được độ phì của đất.


Cây dưa hấu--Nghiên cứu--Huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế--Luận văn

Trồng trọt Đất cát biển Cây dưa hấu lấy hạt Liều lượng

NH.TT / 2011/N

Powered by Koha