Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Huy Trí

Trồng hoa cây cảnh trong gia đình Nguyễn Huy Trí, Đoàn Văn Lư - [kđ] Nxb. Thanh hóa 2006 - 278tr. 19cm.

Nội dung tài liệu gồm 2 phần: - Những vấn đề về cây hoa: Đại cương về cây hoa. Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây hoa chính. - Những vấn đề về cây cảnh: Đại cương về cây cảnh.Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây cảnh chính.

27.000đ


Cây cảnh--Kỹ thuật trồng.
Hoa--Kỹ thuật trồng.

Trồng hoa Cây cảnh Trồng trọt

635.9 / T

635.9

Powered by Koha