Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đo đạc đại cương Sách dùng trong các trường đại học kỹ thuật: Soạn theo chương trình đã được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp duyệt Phan Khang...[và những người khác] - Hà Nội Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1970 - 266 tr. 27 cm

Tài liệu tham khảo: tr.263

Kiến thức chung về đo đạc. Đo vẽ bản đồ và mặt cắt. Một số vấn đề về đo đạc trong các ngành điều tra và xây dựng cơ bản


Đo đạc--Giáo trình

Quản lý đất đai Đo đạc Địa lý

526.301 / Đ

Powered by Koha