Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Khang

Hướng dẫn giải bài tập đo đạc đại cương Phan Khang, Đỗ Hữu Minh, Đào Duy Liêm - Hà Nội Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1972 - 145 tr. 27 cm

Các bài tập có lời giải hoặc hướng dẫn cách giải về đo đạc, đo góc, đo cao, đo vẽ bản đồ...


Đo đạc--Hướng dẫn giải--Bài tập

Đo đạc Quản lý đất đai Địa lý

526.307 6 / H

Powered by Koha