Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Lợi

Tin học trong lâm nghiệp và GIS Bài giảng Nguyễn Văn Lợi - - 167tr 29cm.

Đầu nhan đề: Trường Đại học Nông lâm Huế. Khoa Lâm nghiệp

Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý. Trình bày kiến thức về bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc số liệu, cơ sở dữ liệu và chức năng của hệ thống thông tin địa lý. Trình bày về ảnh viễn thám và hệ thống định vị toàn cầu. Áp dụng GIS trong lâm nghiệp.


Lâm nghiệp--Ứng dụng tin học--Bài giảng
Hệ thống thông tin địa lý--Bài giảng

GIS Rừng Hệ thống thông tin địa lý Lâm nghiệp

634.902 85 / T

Powered by Koha