Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Mạnh Đạt

Động vật rừng Bài giảng: Dùng cho sinh viên ngành lâm nghiệp Trần Mạnh Đạt - - 99 tr 29cm.

Trang bìa ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm. Khoa Lâm nghiệp

Một số kiến thức cơ bản về nghiên cứu động vật. Đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, sinh thái học của lớp thú, lớp chim và loài bò sát và trình bày đặc điểm sinh học của một số loài có giá trị kinh tế trong mỗi lớp đó. Quản lý động vật rừng.


Động vật
Động vật rừng--Bài giảng

Lâm nghiệp Động vật Động vật rừng Rừng

590.7 / Đ

Powered by Koha