Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Viết Tình

Đất lâm nghiệp Bài giảng Dương Viết Tình - - 99 tr 29cm.

Trang bìa ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm. Khoa Lâm nghiệp

Trình bày về quá trình hình thành mẫu chất và đất. Thành phần cơ giới, khả năng hấp thụ, tính chất vật lý, độ phì nhiêu, phân loại,...của đất.


Đất lâm nghiệp--Bài giảng

Đất Đất lâm nghiệp Lâm nghiệp

631.4 / Đ

Powered by Koha