Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
K.A.Xalisep

Bản đồ học K.A.Xalisep - In lần thứ hai - Hà Nội 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội - 412tr. 21cm.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: Bản đồ học và bản đồ địa lý. Cơ sở toán học của bản đồ. Ký hiệu bản đồ và các phương pháp biểu hiện bản đồ, ghi chú trên bản đồ. Khái quát hóa bản đồ. Phân loại các dạng và các loại bản đồ địa lý atlac. Khái quát về các bản đồ và atlac cơ bản phân tích cơ bản. Thành lập các bản đồ địa lý. Sử dụng bản đồ làm phương tiện nghiên cứu

35.000đ


Bản đồ học

Bản đồ học Bản đồ địa lý

526 / B

912.3

Powered by Koha