Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Tứ Hiếu

Hóa học phân tích Trần Tứ Hiếu - In lần thứ ba - Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 2004 - 399tr. 21cm.

Tài liệu tham khảo Tr. 390

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Cân bằng ion trong dung dịch nước.Một số phương pháp định lượng hóa học. Giới thiệu các phương pháp phân tích công cụ.

32.200đ


Hóa học phân tích

Hóa học Hóa phân tích

543 / H

543

Powered by Koha