Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
La, Thị Chích

Địa chất kiến trúc đo vẽ bản đồ địa chất và một số vấn đề cơ bản của địa kiến tạo. La Thị Chích - TP.Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia 2011 - 485tr. 24cm.

Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa.

Nội dung gồm 4 phần chính: Những vấn đề chung về địa chất kiến trúc; Dạng nằm của các đá; Một số vấn đề cơ bản của địa kiến tạo; Tổ chức công tác đo vẽ bản đồ địa chất

92.000đ


Địa chất--Đo vẽ bản đồ

Địa chất kiến trúc Địa kiến tạo Bản đồ địa chất Địa chất

551 / Đ

Powered by Koha