Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Mai, Quang Chính

Nghiên cứu thực trạng triển khai các chính sách và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách giao rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Mai Quang Chính - Huế 2012 - 100,[4] tờ 30cm

Người HDKH: Nguyễn Văn Lợi

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Nghiên cứu xác định thực trạng và tác động của việc thực hiện các chính achs và chương trình quản lý rừng cộng đồng. Trên cơ sở đó để hoàn thiện, sử đổi, bổ sung chunhs sách giao rừng và đất lâm nghiệp để khuyến khích các cộng đồng dân cư bảo vệ rừng hiệu quả góp phần và mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững


Lâm học--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Chính sách giao rừng Đất lâm nghiệp

LN.LH / 2012/M

Powered by Koha