Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngô, Thị Hương Giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh học sinh sản và tình hình khai thác cá Thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1769) nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi tại sông Truồi - Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.70 Ngô Thị Hương Giang - Huế 2012 - 74,[14] tờ 30cm

Người HDKH: Lê Thị Nam Thuận

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Xác định một số đặc điểm sinh học sinh sản và tình hình khai thác cá Thát lát ở sông Truồi nhằm đặt cơ sở đưua ra một số giải pháp bảo tồn phù hợp và phát triển hiệu quả nguồn lợi cá Thát lát


Nuôi trồng thủy sản--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Đặc điểm sinh học sinh sản Cá Thác lác Giải pháp bảo tồn Notopterus notopterus Pallas

TS.NTTS / 2012/N

Powered by Koha