Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Văn, Thị Thùy Trang

Ảnh hưởng của mức protein thô khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của cá Đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) nuôi thương phẩm giai đoạn 90 - 180 ngày tuổi ở Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.70 Văn Thị Thùy Trang - Huế 2012 - vii,82tờ Minh họa 30cm

Người HDKH: Ngô Hữu Toàn

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế,

Tài liệu tham khảo: Tr. 68 - 73

Xác định khả năng tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá đối mục nuôi bằng khẩu phần chứa các mức protein thô khác nhau. Hiệu suất sử dụng protein, hệ số chuyển đổi thức ăn và hiệu quả kinh tế trong các khẩu phần chứa mức protein khác nhau nuôi thương phẩm cá đối mục giai đoạn 90 - 180 ngày tuổi.


Nuôi trồng thủy sản--Xác định--Quảng Bình--Luận văn

Cá Đối mục Hệ số chuyển đổi thức ăn Tăng trưởng Tỷ lệ sống Hiệu suất sử dụng protein

TS.NTTS / 2012/V

Powered by Koha