Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Những điểm mới sửa đổi bổ sung và hướng dẫn mới nhất về khai, nộp thuế giá trị gia tăng 2012 - Hà Nội Tài chính 2012 - 256tr 24cm

Nội dung bao gồm:- Những điểm mới sửa đổi, bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT)- Hướng dẫn khai, nộp thuế GTGT- Quy định mới nhất về thuế GTGT

118.000đ


Thuế--Những điểm mới sửa đổi

Khai, nộp thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng Quy định mới nhất về thuế giá trị gia tăng Những điểm mới sửa đổi và bổ sung

343.04 / N

Powered by Koha