Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Quang Vui

Nghiên cứu hệ gen của virus cúm A/H5N1 phân lập từ gà nuôi tại Hậu Giang Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Chuyên ngành Vi sinh vật học thú y :62.62.50.10. Trần Quang Vui - Hà Nội 2012 - 159, [46] tờ Minh họa. 30cm.

Người HDKH: Lê Thanh Hòa, Nguyễn Bá Hiên

Luận án tiến sĩ - - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2012.

Thư mục: tr. 139-159

Nghiên cứu giải mã toàn bộ hệ gen gồm 8 phân đoạn của một chủng virus cúm A/H5N1 phân lập từ gà nuôi tại Hậu Giang. Phân tích một số đặc điểm sinh học phân tử của hệ gen nhằm thu được dữ liệu làm cơ sở cho nghiên cứu vaccine phòng bệnh hiệu quả


Virus cúm--Hệ gen--Luận án
Virus A/H5N1--Nghiên cứu--Thừa Thiên Huế--Luận án

Gen Virus Vi sinh vật học thú y Thú y Virus cúm

636.508 9 / T

Powered by Koha