Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả vùng Duyên hải miền trung Đề tài: Nghiên cứu phát triển cây ăn quả biên soạn, Ngô Hồng Bình... [và những người khác] - Tái bản lần thứ nhất - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 240tr. 19cm.

Tác giả ở sau trang trang tên sách Chương trình KHCN nông nghiệp Duyên hải miền trung

Quy hoạch vùng trồng và thiết kế vườn cây ăn quả. Cây dứa. Cây xoài. Cây cam. Cây bưởi. Cây nho

28800


Cây ăn quả--Kỹ thuật trồng--Duyên hải miền trung (Việt Nam).

Trồng trọt

634 / K

Powered by Koha