Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và hướng dẫn thi hành - Hà Nội Chính trị Quốc gia 1994 - 110tr. 19cm.

Tài liệu là hệ thống các nghị định, lệnh, luật, thông tư liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp, phân hạng tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

6.000đ


Luật đất đai

Thuế đất nông nghiệp Luật đất đai Phân hạng đất Sử dụng đất

343.054 / L

Powered by Koha