Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Phúc Thọ

Bài giảng nguyên lý kinh tế Nguyễn Phúc Thọ - Hà nội Tài chính 2010 - 147tr 27cm

Bài giảng được chia làm 3phần: Những vấn đề chung về kinh tế học; Những nguyên lý cơ bản của Kinh tế học vi mô; Những nguyên lý cơ bản của Kinh tế học vĩ mô. Các vấn đề lý luận, thực tiễn về kinh tế thị trường và kinh tế học vi mô, vĩ mô hết sức đa dạng và phong phú có thể đáp ứng được một phần sự mong đợi của người đọc.

30000đ


Kinh tế--Bài giảng

Kinh tế Nguyên lý kinh tế Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Bài giảng

330 / B

Powered by Koha