Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Xuân Thành

Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành Nguyễn Xuân Thành - Hà nội Nông nghiệp 2007 - 108tr 27cm

Trình bày 19 bài thực tập vi sinh vật chuyên ngành: phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh, nuôi cấy vi sinh vật, xác định khối vi sinh vật đất...

24000đ


Nông nghiệp--Giáo trình

Vi sinh vật Giáo trình Thực tập Vi sinh học

579 / T

Powered by Koha