Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Nguyên Hải

Giáo trình phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Đỗ Nguyên Hải - Hà nội Nông nghiệp 2007 - 84tr 27cm

Giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại đất, các trường phái phân loại đất chính trên thế giới, tình hình phân loại đất ở Việt Nam, những kiến thức chung về bản đồ và quy trình xây dựng bản đồ đất.

28000đ


Khoa học đất--Giáo trình

Khoa học đất Phân loại đất Xây dựng bản đồ đất Giáo trình

631.44 / P

Powered by Koha