Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Xuân Thành

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên) - Hà Nội Khoa học tự nhiên và công nghệ 2010 - 203tr. 27cm.

Nội dung tóm tắt: Vị thế của công nghệ vi sinh vật trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nghuyên thiên nhiên. Những nghuyên lý cơ bản của công nghệ vi sinh vật, bản chất của từng loại sản phẩm vi sinh vật. Quy trình công nghệ, hiệu quá tác dụng và phương pháp sử dụng của từng loại sản phẩm dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

36.000đ


Nông nghiệp--Giáo trình

Công nghệ vi sinh vật Giáo trình Sản xuất nông nghiệp

660.6 / C

Powered by Koha