Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Tiến Dũng

Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống kê IRRISTAT Sách nghiên cứu dùng cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Đình Hiền - Hà Nội Tài Chính 2010 - 167tr. 27cm.

Tài liệu nhằm hướng dẫn thực hành trên máy vi tính để thiết kế thí nghiệm và phân tích các kết quả thí nghiệm trong nông nghiệp bằng phần mềm IRRISTAT trong Window. Nội dung tài liệu gồm 6 chương: Chương I. Giới thiệu khái quát những nội dung và chức năng cơ bản của phần mềm IRRISTAT 4.0 trong Window; Chương II. Giới thiệu cách quản lý số liệu trong IRRISTAT; Chương III. Thiết kế thí nghiệm; Chương IV. Phân tích phương sai các kết quả thí nghiệm; Chương V. Phân tích tương quan hồi quy; Chương VI. Bổ sung về phân tích phương sai.

30.000đ


Xử lý dữ liệu--Nông nghiệp

Xử lý kết quả Phần mềm IRRISTAT Thiết kế thí nghiệm

005.365 / T

Powered by Koha