Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Đình Khả

Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam Selection, breeding and propagation of some main plantation tree species in Viet Nam Lê Đình Khả - Hà Nội Nông nghiệp 2003 - 292tr. Minh họa 27cm.

Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng

Tài liệu tham khảo tr. 275-287

"Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây rừng chủ yếu ở Việt Nam" là sự phản ánh các hoạt động khoa học của trung tâm Nghiên cứu giống cây rừng trong nhiều năm qua (lai giống bạch đàn được thực hiện trong một số đề tài khác)

48.500đ


Lâm nghiệp

Tạo giống Nhân giống Lâm Nghiệp

634.956 / C

Powered by Koha