Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Cải tạo môi trường bằng chế phẩm vi sinh vật Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr.133 - 137

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Ô nhiễm môi trường và vùng sinh học. Vi sinh vật và các chế phẩm. Chế phẩm vi sinh vật trong xử lý cải tạo môi trường.

14.000đ


Vi sinh vật
Cải tạo môi trường--Phương pháp dùng chế phẩm

Sinh học Vi sinh vật Môi trường

660.6 / C

505

Powered by Koha