Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Viết Tình

Quản lý đất lâm nghiệp Dương Viết Tình - Hà Nội Nông nghiệp 2010 - 172tr. Minh họa 20,5cm

Giáo trình nêu lên một số nội dung quan trọng liên quan đến quản lý đất lâm nghiệp đã được tổ chức thực hiện tại địa phương trong những năm gần đây gôm 3 chương : chương 1 nêu len thực trạng quản lý đất lâm nghiệp ở Việt Nam. Chương 2 quy hoạch và sử dụng đất và giao đất cấp xã có sự tham gia của cộng đồng miềm trung Việt Nam. Chuwowng3 nêu lên hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở miền Trung Việt Nam


Lâm nghiệp--Giáo trình

Đất Lâm nghiệp Quản lý

634.92 / Q

Powered by Koha