Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vũ Công Ngữ

Bài tập cơ học đất Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông - Tái bản lần thứ bảy - [knxb] Nxb.Giáo dục 2008 - 392tr. 21cm.

Tính chất vật lý của đất và phân loại đất. Tính chất cơ học của đất. Phân bố ứng suất trong đất. Lún của nền đất. Sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất. Ap lực đất lên tường chắn. Các thí nghiệm đất ở hiện trường.

32000


Cơ học đất--Bài tập
Kỹ thuật kết cấu và xây dựng

Cơ học đất Kỹ thuật kết cấu và xây dựng Bài tập

624.107 6 / B

Powered by Koha