Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thanh Trà

Bản đồ địa chính Giáo trình dùng cho ngành quản lý đất đai trong các trường đại học ,cao đẳng Nguyễn Thanh Trà - Hà Nội Nông nghiệp 1999 - 259tr. minh họa(hình vẽ) 20.5cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp 1 Hà Nội

Giáo trình bản đồ địa chính giúp cho cán bộ và sinh viên thuộc ngành địa chính làm công tác giảng dạy,học tập và nghiên cứu được tốt hơn.

18.663đ


Đất--Giáo trình

Bản đồ địa chính Bản đồ đất

631.4 / B

Powered by Koha