Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Đức Kí

Nuôi gà tây Lê Đức Kí, Nguyễn Văn Hoàn - Hà Nội Nông nghiệp 1987 - 91tr. Minh họa (hình vẽ) 19cm.

Cuốn sách là tài liệu giúp cho những người trực tiếp nuôi gà tây ở cả 3 khu vực: quốc doanh,tập thể và gia đình


Chăn nuôi

Chăn nuôi nuôi gà

636.5 / N

Powered by Koha