Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Lăng

Nuôi lợn nạc, siêu nạc ở các nước và nước ta Trương Lăng, Nguyễn Văn Hiền - I - Đà Nẵng Nxb Đà Nẵng 1997 - 168tr. Minh họa: Hình ảnh 19cm.

Cuốn sách có nội dung bao gồm 9 phần nói về mục đích nuôi lợn siêu nạc và các loại lợn siêu nạc chính và phương pháp chăn nuôi và cách phòng bệnh khi nuội lợn siêu nạc.giúp người chăn nuôi có kiến thức hơn khi chăn nuôi loại lợn này.


Chăn nuôi--Lợn

Chăn nuôi Nuôi lợn siêu nạc Lợn siêu nạc Giống

636.4 / N

Powered by Koha