Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Vũ Bích Vân

Giáo trình bản đồ địa chính Bản đồ địa chính chủ biên Vũ Bích Vân - [knxb] Nxb.Hà Nội 2007 - 157tr. 24cm.

Đầu trang nhan đề: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Giáo trình này cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về bản đồ học nói chung, bản đồ địa chính nói riêng đồng thời hỗ trợ sinh viên kiến thức, kỹ năng thành lập và sử dụng bản đồ địa chính. Cuốn sách gồm 3 chương: Đại cương về bản đồ. Bản đồ địa chính. Bản đồ địa chính số

Dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp

22000


Bản đồ học--Bản đồ địa chính số
Bản đồ học--Bản đồ địa chính--Giáo trình

Bản đồ địa chính số Bản đồ địa chính Bản đồ học Giáo trình

631.4 / B

Powered by Koha