Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn Trọng San

Giáo trình đo đạc địa chính Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng San - [knxb] Nxb.Hà Nội 2006 - 412tr. 24cm.

Đầu trang nhan đề: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Khái niệm cơ bản về trái đất và bản đồ. Sai số trong đo đạc. Đo góc. Đo khoảng cách. Đo cao. Lưới khống chế mặt bằng. Lưới khống chế độ cao. Đo vẽ và chỉnh lý bản đồ địa chính. Quản lý và sử dụng bản đồ địa chính.

Dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp


Bản đồ địa chính
Bản đồ học--Đo đạc--Giáo trình

Giáo trình Đo đạc Bản đồ học Bản đồ địa chính

631.4 / Đ

Powered by Koha