Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai - [kxb] Đại học Cần Thơ 2013 - 203tr. 27cm.

Đầu trang tên sách có ghi: Dự án GV THPT&TCCN - trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Giới thiệu chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết dành cho ngành quản lí đất đai theo hệ thống tín chỉ, một số nội dung gồm: Tài nguyên đât, bản đồ, quy hoạch đô thị - sử dụng đất, thông tin nhà đất, định giá đất, Marketing bất động sản...


Quản lí đất

Quản lí đất Quy hoạch đất Sử dụng đất Trắc địa

631.4 / C

Powered by Koha