Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Phú Hòa

Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Phú Hòa - Tp Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2012 - 154tr. 24cm.

Giới thiệu các nguồn nước cung cấp; Đặc tính, tính chất vật lý nước và đất đáy ao trong nuôi trồng thủy sản; Các biện pháp quản lý chất lượng nước; Thu thập và đánh giá chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản.


Thủy sản--Quản lý nguồn nước

Thủy sản Môi trường nước Chất lượng nước Đáy ao

639 / C

Powered by Koha